Onze school

"Ik mag zijn zoals ik ben, ik hoor erbij, ik kan wat ik kan.
Dat kan ik zelf en ik kan het samen"

De Paulusschool

Basisschool St.-Paulus ligt midden in de wijk "Het Broek". De meeste leerlingen van de school wonen in de wijk en daarmee is de St.-Paulusschool een echte buurtschool. Onze school bevindt zich op de eerste verdieping van het appartementencomplex ‘De Symfonie’ aan de Johan de Wittlaan. De school heeft twee ingangen; de hoofdingang aan de Valckenierstraat en de ingang voor ouders en kinderen aan het schoolplein. De lokalen van de groepen 1 en 2 en het computerlokaal liggen aan de voorzijde aan de Johan de Wittlaan. De klaslokalen van de groepen 3 t/m 8 en de Neveninstromers liggen aan beide zijden van de grote aula en het speellokaal. De groepen 3 t/m 5 kijken uit over de Valckenierstraat en de groepen 6 t/m 8 en de Neveninstromers kijken uit over de speelplaats. Alle kantoorruimten liggen centraal tegenover de aula. De directie en de administratie vindt u aan de kant van de Valckenierstraat. Het wijkcentrum en de peuterspeelzaal zitten op de begane grond, in hetzelfde gedeelte van het appartementencomplex.

De St. Paulusschool is partner in de Bredeschool 'De Symfonie'. In deze Bredeschool "de Symfonie" werken scholen (de Paulusschool en de Hugo de Grootschool), het wijkcentrum, de peuterspeelzalen, BSO en de wijkclub samen. Het onderstaande filmpje geeft een goede indruk van de activiteiten van de Bredeschool "de Symfonie".  

Kernwaarden
 • Respect
 • Veiligheid
 • Rust en structuur
 • Leren om keuzes te maken
 • Oog voor elkaar

We vinden het belangrijk dan een kind zich thuis voelt op school. Een gevoel van veiligheid is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.

We hebben kleine groepen op onze school; we kijken goed naar de individuele leerling en passen het onderwijs aan bij de mogelijkheden van het kind. Verrijkingsstof als het kind meer kan en hulp via de instructietafel als het kind meer moeite heeft met de stof.

Op onze school werken we met een vast dagschema; de vaste volgorde van activiteiten krijgen de leerlingen een gevoel van controle en daardoor voelen zij zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Het zorgt voor structuur en rust in de groep.

Je bent niet alleen op de wereld.... heb oog voor elkaar. 

Missie

De Sint Paulusschool is een basisschool op katholieke grondslag. Wij zijn een school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school valt onder het bestuur van SKPCPO Delta. Onze missie is gebaseerd op de kernwaarden: autonomie, relatie en competentie.

Op de Sint Paulusschool leert ieder kind:
"Ik mag zijn, zoals ik ben, ik hoor erbij, ik kan wat ik kan. Dat kan ik zelf en ik kan het samen" 

Visie

Onze school is een school:

 • waar je als kind, ouder en collega wordt gezien;
 • voor alle kinderen, ongeacht geloofsovertuiging en levensbeschouwing;
 • waarin de ‘open dialoog’ onze identiteit uitdrukt ;
 • waarin vertrouwen en respect de basis vormen;
 • met een duidelijke structuur; regels en afspraken;
 • met een jaarklassensysteem;
 • die oog heeft voor het individu (directe instructie, leren plannen);
 • waarin we kinderen stimuleren, ondersteunen en uitdagen (d.m.v. moderne methoden en hulpmiddelen en heldere doelen);
 • met, naast een onderwijskundige taak (en deskundige zorg), ook een opvoedkundige verantwoordelijkheid;
 • waarin taal/lees en rekenonderwijs een belangrijke plaats inneemt ;
 • waar we leren leren en leren samenwerken;
 • die belang hecht aan de inbreng van ouders;
 • die wil leren en zich verder wil ontwikkelen. We staan open voor onderwijsvernieuwingen en scholing;
 • waar we altijd positief proberen te denken. We zien problemen als een uitdaging en klachten als een mogelijkheid om ons te verbeteren;

De kern van ons werk is het verzorgen van onderwijs.
Vertrouwen, openheid, duidelijkheid en respect staan daarbij hoog in ons vaandel. 

De kern van ons werk

De kern van ons werk is het verzorgen van onderwijs. Vertrouwen, openheid, duidelijkheid en respect staan daarbij hoog in ons vaandel.

ZELFSTANDIG EN ACTIEF LEREN

Leren is effectiever als leerlingen hun leerproces meer zelf aansturen. Leerlingen zijn meer gemotiveerd wanneer zij zelf invloed hebben op wat ze leren, bijvoorbeeld doordat ze kunnen kiezen uit opdrachten, zelf hun planning kunnen maken.

SAMENWERKEN
Leren gaat beter als je overlegt met medeleerlingen. Bovendien doe je zo allerlei sociale (communicatieve) vaardigheden op.

LEERTEMPO'S, AANLEG EN DERGELIJKE: ONDERWIJS OP MAAT
Leerlingen in hetzelfde jaar volgen niet meer allemaal hetzelfde programma. Er is sprake van differentiatie naar belangstelling en/of niveau en/of tempo. Er zijn individuele leerlijnen en materialen waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken en leren.

CREATIVITEIT, EXPERIMENTEREN
Leren is vaak 'leren door doen'. Ook aan de creatieve ontwikkeling (muziek, dans, drama, beeldende vorming, tekenen, multimedia) wordt veel aandacht besteed de ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd.van leerprocessen van leerlingen dan voorheen.

ONTWIKKELING (MEDE)-VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL
Je bent niet alleen verantwoordelijk voor je leerproces maar ook voor je leer- en sociale omgeving.

LEERKRACHT en ook BEGELEIDER/COACH
Omdat leerlingen meer actief en zelfstandig leren, zijn leerkrachten meer begeleider

LEERKRACHTEN WERKEN IN TEAMS / ZELFVERANTWOORDELIJKE EENHEDEN
Groepen leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een vaste groep leerlingen. Leerlingen worden zo meer doelgroepgericht benaderd en leraren leren van elkaar.